Az absztrakt művészet

 

 Általában két formaelem jellemzi: a színek szabad, lírai kezelése (a merész kockázatnak is megvan benne a szerepe) és a tiszta, mértani formákra építkező kompozíció. Ezek az absztrakt későbbi ágazataiban is megtalálhatóak.

Az absztrakt művészet 1910-ben szinte egyszerre Európa több országában is megjelenik. A XX. század folyamán az új művészetnek rengeteg irányulása bontakozik ki, de mindegyik a színekre feketeti a hangsúlyt; így feltárul a művész belső világa.

Egyik közismert absztrakt festő, Vaszilij Kandinszkij nyomába több művész lépett, egyesek erős meggyőződésből, mások csak múló kapcsolatok hatására.

 

Vaszilij Kandinszkij: Vázlat a Kép fehér kerettel című műhöz

 

Később újabb sor irányzat és törekvés születik meg és válik szét mint az absztrakt művészet válfaja, főleg a "geometriai absztrakció" terén, ahol fontos szerepet játszodtak az orosz avantgárd (szimbolizmus, teljes emberi és művészi szabadság, stb.) művészek. Így 1913-ban Kazimir Malevics Fekete négyzet fehér alapon című munkájával egy új művészi mozgalom szegletkövét tette le: a szuperlatizmusét, ami síkra szállt "a tiszta érzet szupremációjáért" a festészetben. Malevics, mint a tiszta geometriai formák kedvelője, szabad művészetről álmodott, ami visszhangja a korabeli modern technika fejlődésének.

 

Kazimir Malevics: Fekete négyzet fehér alapon (1913)

 

Szintén Oroszországban indult el a konstruktivizmus (Olga Roszanova, El Liszickij, Naum Gabo, Anton Pevsner, stb.)

 

 

Olga Roszanovics: Égő város

 

Az orosz konstruktivisták együttműködnek a holland De Stijl című folyóirat művészeivel, például Theo Van Doesburggal és Piet Mondriannal, hasonlóan a Bauhaus iskolával is, amelytől átveszik a derékszög, a vízszintesek és a függőlegesek világos viszonylatainak az előtérbe állítását. Piet Mondrian (a tiszta színek és formák általános érvényű viszonyát fejezte ki) holland festő lerakja a neoplaszticizmus alapjait. A képein látható elemek egyre inkább besimulnak a geometriai formák és a matematikai ritmusok rendszerébe, uroalkodó elemei a függőleges és vízszintes vonalak, négyzetek, téglalapok. Mondrian szerint a felület egyensúlyának megteremtése a művész belső harmóniáját kifejező alkotás összhangjához kell elvezetnie.

 

Piet Mondrian - Kompozíció

 

A '20-as évek elején alakult ki az orfizmus. Alapítói, Robert Delaunay és Sonia Delaunay-Terk művész-házaspár szinte tudományos alapossággal kutatták a fénytörés és a fény összetételének kérdéseit és a színek egymásba való átmenetét vizsgálták. A festészeti és a zenei kompozíció közti kapcsolatot keresték. A cseh Franz Kupka is.

 

Franz Kupka - Virágos váza (1911-1913)

 A fennebb említett művészek kezedti munkásságának köszönhető pezsgés után az absztrakt művészet alakulásában egy nem ennyire látványos időszak következett, hogy az '50-es években a második hullám képviselői mutassák meg magukat. Ebben a korszakban Marcel Brion (festő) három irányulást különített el:

1.absztrakt expresszionizmus - Kandinszkij művészetéből indul ki;

2.konstruktivista absztrakt - Mondrian után;

3. és a mágikus-vallásos absztrakt

Az első 1950 táján virágzik igazán Amerikában. Willem de Koonig vagy Mark Tobey mellett Jackson Pllock, az akciófestészet (action painting) kezdeményezőjének hozzájárulása jelentős az irényzaton belül, amely értéke (a szakírók szerint) magában a festészetben keresendő.

A Mondrian-iskola mértani szigorával szemben az 1950 után fellépő informális festészet ismérve a minden szervezőelv teljes hiánya. Képviselői ezt azzal magyarázzák, hogy az ecsetkezelés, a pillanatnyi inspirációt kifejező grafikai és festői jelekben megnyilvánuló ösztönösség mindennél nagyobb művészi hitelt kölcsönöz az alkotásnak.

Jackson Pollock - Number 3

Az informális festészet hanyatlása után az absztrakt művészet átadja helyét egy újabb ábrázolásmódnak, a pop-artnak.

Oldalmenü
Szavazás
Miről szeretnétek olvasni?
Színek
Művészek
Híres szobrok/festmények
Legendák,történetek
Népművészet (Csak azt ne! - a szerk.)